Onderstaande grafieken tonen de onttrokken thermische energie uit stadswarmte en de opgeslagen warmte en koude uit WKO-systemen. Voor meer info per grafiek klik op de info-knop [i] of scroll over de legenda.
Warmte-opwek


Duurzame warmtebronnen verwarmden zo’n 17% van de universiteit de afgelopen jaren. De komende jaren zal dit aandeel sterk toenemen door het uitbreiden van het aantal WKO-aansluitingen. Op de afbeeldingen hieronder kan je de ontwikkeling van aan te sluiten gebouwen volgen. De oranje gebouwen zijn aangesloten op een stadswarmtenet, de groene gebouwen zijn aangesloten op een WKO-systeem. Met de grijze gebouwen gaat dit nog gebeuren.

Monitor-Energietransitie

Duurzaam verwarmen (GJ)

Duurzame warmte

Deze grafiek geeft de onttrokken warmte weer vanuit WKO, de opgewaardeerde warmte door elektrische warmtepompen en het aangeleverde stadswarmteverbruik. De rechter-as geeft het aandeel duurzaam opgewekte warmte t.o.v. de totale warmtebehoefte van de universiteit weer. Eén gigajoule warmte is de energie die gewonnen kan worden uit ongeveer 36 m3 aardgas. Alhoewel stadswarmte wordt geclassificeerd als fossiele energiegebruik, wordt deze door de universiteit als een duurzame oplossing beschouwd. Stadswarmte is veelal een restproduct van energiecentrales of de industrie, die anders verloren zou gaan. De vraag naar warmte ligt in de zomermaanden logischerwijs lager dan in de wintermaanden. In het overgrote deel van de gebouwen wordt de warmtebehoefte bepaald aan de hand van de buitentemperatuur. Wanneer deze lager is dan 18 graden Celsius, slaat de centrale verwarming aan.

Duurzaam koelen (GJ)

Duurzame koude

Deze grafiek geeft de onttrokken koude weer vanuit WKO, de opgewaardeerde koude door elektrische warmtepompen en het aangeleverde koudegebruik uit externe bronnen. Door Koude te gebruikken uit WKO hoeft geen elektrische koelmachine te worden gebruikt om te kunnen koelen. De vraag naar koude ligt in de zomermaanden logischerwijs hoger dan in de wintermaanden. In het overgrote deel van de gebouwen wordt de warmtebehoefte bepaald aan de hand van de buitentemperatuur. Wanneer deze hoger is dan 23 graden Celsius, slaat de koeling aan.

Warmte-Koudeopslag


Met warmte-koudeopslag (WKO) kan restwarmte uit de zomer en restkoude uit de winter worden opgeslagen in de bodem. De opgeslagen winterkoude koelt de gebouwen in de zomer en de opgeslagen zomerse warmte verwarmt de gebouwen in de wintermaanden. Het gebruik van een WKO bespaart veel aardgas, maar is alleen van nut wanneer een gebouw goed is geïsoleerd. Voor mee informatie zie ook dit filmpje over de werking van een WKO.

Warmte-Koude opslag Campus Den Haag

(gepland 2023)

Warmte-Koude opslag Humanities Campus

Warmte-Koude Leiden Bio Science Park

De energie onttrokken uit warmte- en koudebronnen wordt uitgedrukt in gigajoule. Eén gigajoule is de energie die gewonnen kan worden uit ongeveer 30 kubieke meter aardgas of 278 kWh. In de meeste gevallen wordt de energiewaarde uit de WKO opgehoogd met elektrische warmtepompen om zo de gewenste stooktemperatuur te verkrijgen.
De nieuwe Humanities Campus krijgt een nieuw WKO-systeem. De warmte- en koude doubletten worden naar verwachting begin 2022 geslagen. Het is de bedoeling dat in de jaren daarna het merendeel van de gebouwen een aansluiting krijgt op de Humanities Campus.
Diverse gebouwen van de Campus Den Haag zijn aangesloten op een externe WKO. De gebouwen die niet zijn aangesloten, krijgen warmte aangeleverd uit het warmtenet van Den Haag.

GJ totaal

GJ totaal

% Eigen opwek - GJ totaal