Elektriciteit (kWh)

Energiegebruik totaal (kWh)

Aardgas (m3)

Stadswarmte (GJ)

Energiegebruik

De grafiek laat het totale energiegebruik van de faculteit zien, uitgedrukt in kWh. Een Nederlands huishouden gebruikt per jaar gemiddeld zo’n 14.894 kWh energie (Bron: Nibud). Het merendeel daarvan is afkomstig uit de energiewaarde van aardgas, zo’n 12.164 kWh. Slechts 2.730 kWh komt voort uit elektriciteit.

Elektriciteit

Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld zo’n 2.730 kWh elektriciteit per jaar (Bron: Nibud). Deze elektriciteit gaat voornamelijk naar huishoudelijke apparaten, zoals vaatwassers, wasmachines, koelkasten, computers en beeldschermen. Het elektriciteitsverbruik van de universiteit is op te delen in twee groepen.

  • Het elektriciteitsgebruik van studenten en medewerkers voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden zoals computers en beamers, maar ook ondersteunende apparaten, zoals koffieautomaten (gebruikergebonden verbruik).
  • Het elektriciteitsgebruik voor de huisvesting, oftewel installaties die nodig zijn om een gebouw draaiende te houden. Denk daarbij aan luchtbehandeling systemen, airco’s of elektriciteit voor installaties, zoals liften en verlichting (gebouwgebonden verbruik).
Aardgas

Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld zo’n 1.254 m3 aardgas per jaar (Bron: Nibud). Dit wordt hoofdzakelijk gebuikt door de cv-ketel voor het verwarmen van het huis en warm tapwater. Slechts een klein aandeel wordt gebruikt voor het koken. Het aardgasverbruik van de universiteit kan worden opgedeeld in twee groepen.

  • Het aardgasverbruik door studenten en medewerkers voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden, zoals in de laboratoria of de douches in het USC (gebruikergebonden verbruik).
  • Het aardgasverbruik voor de verwarming van gebouwen van de universiteit (gebouwgebonden verbruik). Dit is het overgrote deel.
Stadswarmte

Gemiddeld gebruikt een Nederlands huishouden dat aangesloten is op een stadswarmtenet jaarlijks zo’n 35 gigajoule aan warmte (Bron: Milieu Centraal). De warmte wordt gebruikt voor de centrale verwarming en warm tapwater uit de kraan en douche. Koken vindt plaats op inductie, doordat een gasaansluiting hier doorgaans ontbreekt.

De universiteit zet stadswarmte primair in voor verwarming van gebouwen. Een klein aandeel wordt gebruikt voor warm tapwater in bijvoorbeeld de keukens en voor de schoonmaak.
Onderstaande grafieken geven een totaalbeeld van het energie- en watergebruik van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN), geprojecteerd over jaren, maanden en weken. Voor meer info per grafiek klik op de info-knop [i] of scroll over de legenda. De groene lijn representeert het huidige energiegebruik per vierkante meter netto vloeroppervlak. De zwarte lijn betreft het gemiddelde energiegebruik van de universiteit per vierkante meter.
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen


De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) kent het grootste energiegebruik binnen de Universiteit Leiden. Met een vloeroppervlak van bijna 97.000 m2 en 6.000 studenten komt dit niet als een verrassing. Het energiegebruik wordt in hoge mate bepaald door de diverse onderzoeks- en laboratoriagebouwen, zoals het Gorlaeus gebouw, maar ook de kassen in de Hortus. Het laten draaien van microlasers en laboratoria vergt immers veel energie. Een deel van deze energie wekt de universiteit zelf op via een eigen WKO-systeem en zonnepanelen op het collegezalengebouw. Het energiegebruik van FWN staat gelijk aan ongeveer 2.500 huishoudens per jaar, wat neerkomt op 37 miljoen kWh finale energie(elektra, aardgas, stadswarmte WKO warmte en WKO koude).

Monitor-Energietransitie

Water (m3)

Water

Gemiddeld gebruikt een persoon zo’n 46 m3 water per jaar. Een derde van het water gaat op aan douchen en baden. De rest aan wassen, toilet en koken.

Het watergebruik van de Universiteit Leiden word met name bepaald door de studenten en medewerkers als drinkwater en voor toiletgebruik. Een deel van het gebruik is het gevolg van gebouwinstallaties zoals CV ketels en WKO systemen.

CO2 uitstoot (kg)

CO2-uitstoot

Gemiddeld is de CO2-voetafdruk van een Nederlands huishouden zo’n 7.500 kilogram, inclusief vervoer (Bron: Milieu Centraal). Deze weergave van de CO2-uitstoot laat de milieu impact van de nutsvoorzieningen zien. Zaken als transport en afval koelmiddelen zijn dus niet meegenomen in deze grafiek.

De universiteit compenseert haar CO2-voetafdruk met de inkoop van groen opgewekte elektriciteit (Hollandse windmolens) en de aankoop van emissierechten.

Warmte-koudeopslag (GJ)

Warmte-koudeopslag

WKO-systemen worden doorgaans gebruikt voor grote gebouwen en nog maar weinig toegepast bij woningen. Dit heeft onder meer te maken met de initiële investeringskosten, een minimaal vereist aantal aan te sluiten huishoudens en het ontbreken van een centrale regierol van bijvoorbeeld de gemeente.

Warmte-koude zet de universiteit primair in voor verwarming en koeling van de onderwijsgebouwen. Een klein aandeel gaat naar warm tapwater in bijvoorbeeld keukens en voor schoonmaakdoeleinden.

kWh finaal totaal

kWh finaal - m2 / NVO

kWh - m2 / NVO

m3 totaal

m3 - m2 / NVO

GJ - m2 / NVO

GJ totaal

GJ - m2 / NVO

kWh totaal

GJ totaal

m3 totaal

m3 - m2 / NVO

Kg totaal

Kg - m2 / NVO